Regulmin

Pobierz REGULAMIN


Regulamin korzystania z usług Platformy E-learningowej Enere sp. z o.o.
 
§ 1
 
Postanowienia ogólne Regulaminu
 
1.Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego Enere sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie , 01-401 ul. Górczewska 53, zwanego dalej Usługodawcą, w szczególności korzystania z konta w ramach Platformy Elearningowej oraz warunki i zasady dokonywania zakupów kursów dostępnych na Platformie E-learningowej.

2. Usługodawca świadczy usługi szkoleniowe w postaci szkoleo za pośrednictwem Platformy Elearningowej umieszczonej na http://www.enere.pl, zwanego dalej Platformą E-learningową. Zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Uczestników szkoleo są dostępne na stronie internetowej: www.enere.pl .

3. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznad się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług zarejestrowania się na Platformie Serwisowej zamieszczonej na stronie : www.enere.pl,jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. 3.

Umowa o świadczeniu usług informacyjnych pomiędzy Enere sp. z o.o. a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili wpisania w przeglądarce internetowej adresu URL lub wybrania przekierowania do Platformy E-learningowej, w szczególności Stron internetowych zawierających treści informacyjno-promocyjne.

4.Poprzez fakt korzystania z Platformy E-learningowej Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

5. Umożliwianie korzystania z Platformą Internetową jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu. 
 
§ 2
Definicje użyte w Regulaminie 1. Usługodawca/Organizator –Enere sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, strona internetowa http://www.enere.pl, e-mail : biuro@enere.pl

2.Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy E-learningowej.

3. Platforma E-learningowaEnere sp. z o.o. – wirtualna platforma edukacyjna dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: www.enere.pl, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i materiałów szkoleniowych opracowanych przez Enere sp. z o.o. usług elektronicznych – możliwośd uczestnictwa w szkoleniach e-learning ( szkolenia on-line).

4. Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne uprawnienia do edycji Platformy serwisowej , w tym prezentowanych w nim informacji oraz ustawieo.

5. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Platformy serwisowej lub świadczonych za jego pomocą Usług przy wykorzystaniu sieci Internet.

6. Uczestnik – osoba, która opłaciła udział w kursie.

7. Instruktor/Opiekun kursu – osoba prywatna, prowadząca kurs za pomocą Platformy serwisowej.

8. Nazwa Użytkownika (login) – identyfikator Użytkownika / Uczestnika kursu definiowany przez Administratora podczas procesu rejestracji Użytkownika/Uczestnika kursu.

9. Hasło – ciąg znaków, generowany przez Serwis w procesie rejestracji Użytkownika.

10. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

11. Profil – strona użytkownika zawierająca dane, udostępnione przez niego dobrowolnie na Platformie serwisowej z którymi nogą się zapoznad inni Użytkownicy, jak również może wykorzystywad Organizator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

12. Szkolenie/kurs – zestaw materiałów edukacyjnych lub interaktywnych modułów umieszczonych w Serwisie tworzących zamkniętą całośd z indywidualną listą uczestników. 
 
§ 3
Korzystanie z usług –warunki techniczne

 
1.W celu korzystania z Platformy E-learningowej - internetowej Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskad dostęp do hardware ( np. laptop, komputer stacjonarny, tablet) z zainstalowaną przeglądarką internetową i oprogramowaniem niezbędnym do właściwego korzystania z wybranych Usług oraz połączenia z siecią internet.

2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Platformy E-learningowej może byd uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.
 
§ 4
Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez usługodawcę.

 
1. W celu zakupu kursu za pośrednictwem Platformy E-learningowej należy wejśd na stronę internetową : www.enere.pl, w zakładce: „Platforma” dokonad rejestracji użytkownika, dokonad wyboru kursu i dokonad płatności. Potwierdzenie opłaty może stanowid również ważny kupon zakupiony u pośrednika współpracującego z Enere sp. z o.o.

2. Ceny kursów zamieszczone na stronie www.enere.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Enere sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przesunięcia wskazanego wstępnie terminu szkolenia z przyczyn technicznych, niezależnych od Organizatora. Uczestnicy, którzy wnieśli opłatę jeśli nie zaakceptują drugiej zmiany terminu – mają prawo żądad zwrotu wpłaconej kwoty. Decyzje o przesunięciu terminu startu szkolenia/kursu podejmowane są nie póżniej niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. O takiej sytuacji są informowane wszystkie osoby które takie szkolenie/ kurs wykupiły.

4. Po dokonaniu opłaty za szkolenie/kurs, a przed planowanym terminem jego rozpoczęcia Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia/kursu, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie wysyłając je na adres : biuro@enere.pl, najpóżniej 1 dzieo przed rozpoczęciem
kursu. 
 
§ 5
Zasady korzystania z Platformy Serwisowej 


1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy E-learningowej jest zakup szkolenia/kursu, otrzymanie od Administratora loginu i hasła, niezbędnych do logowania na Platformę E-learningową.

2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treśd Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji Uczestnika.

3. Zleceniodawca może pozbawid Użytkownika prawa do korzystania z Platformy E-learningowej, jak również może ograniczyd jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu a w szczególności:
- dopuści się bez zgody Administratora modyfikacji konta lub innych czynności informatycznych skutkujących blokadą konta na Platformie E-learningowej.

- podał w trakcie rejestracji na Platformie E-learningowej dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, lub naruszające prawa osób trzecich.

- dopuścił się za pośrednictwem Platformy E-learningowej naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Platformy Serwisowej.

- dopuści się innych zachowao, które zostaną uznane za zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre Imię Zleceniodawcy.

4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z PlatformyE-learningowej nie może dokonad powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Enere sp. z o.o. 

§ 6
 Prawa i Obowiązki Użytkownika 

 
1. Użytkownik ma prawo korzystad z Platformy E-learningowej zgodnie z regulaminem oraz prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Użytkownik ma obowiązek zapoznad się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy Internetowej i zaakceptowad lub odrzucid jego postanowienia. Za akceptację postanowieo Regulaminu uznaje się rozpoczęcie korzystania z PlatformyE-learningowej.
3. Użytkownik ma prawo zgłaszad reklamacje względem świadczonych usług.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialnośd za: - wprowadzanie samodzielne treści do PlatformyE-learningowej. - działania oraz ich skutki , w tym względem innych użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych na Platformie E-learningowej.
5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania: - nieprzesyłania, niedostarczania treści, które są zabronione przez przepisy prawa, np.: treści zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. - jest zobowiązany do korzystania z Platformy E-learningowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
- korzystania z Platformy E-learningowej w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Usługodawcy.
6. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika szkolenia usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy. 
§ 7
Prawa i Obowiązki Enere sp. z o.o. 

 
1. Enere sp. z o.o. odpowiada za świadczenie Usług zamieszczonych na PlatformieElearningowej : w szczególności możliwośd uczestnictwa w szkoleniach e-learning (szkolenia on-line).

2. Usługodawca ma prawo dokonywad korekty informacji zamieszczonych na Platformie E-learningowej.
3. Usługodawca ma prawo do wykonywania prac technicznych i informatycznych na serwerach obsługujących PlatformęE-learningowej , co może wiązad się z chwilowymi problemami z dostępem do Treści i Usług.
4. Usługodawca ma prawo blokowad oraz usuwad treści Użytkowników na Platformie Elearningowej, gdy naruszone zostały przepisy prawa, gdy treści te mają charakter obraźliwy, dyskryminacyjny, reklamowy oraz dyskryminujący, naruszające prawa osób trzecich.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników korzystających z usług Platformy E-learningowej bez znajomości Regulaminu.
6. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone na Platformie Elearningowej, pliki szkoleo i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleo stacjonarnych i szkoleo e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
7. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi szkolenia, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu z usługi e-learning.
8. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
9. Za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu; 10. Usługodawca nie daje gwarancji , że treści zamieszczone na Platformie E-learningowej będą spełniały wymagania i oczekiwania użytkowników.
10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim loginu oraz hasła niezależnie od przyczyny ujawnienia. 
§ 8
Ochrona prywatności i danych osobowych Użytkowników Platformy E-learningowej 
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Enere sp. zo.o.
2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usługi e-learning, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), do przetwarzania danych osobowych Uczestników szkolenia niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usługi e-learning oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi e-learning. 2. Usługodawca uznaje prawo Użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Platformy Elearningowej i usługi e-learningowej.
5. Dane Użytkowników pozwalają Usługobiorcy poprawid działanie Platformy E-learningowej w tym podnieśd jakośd świadczonych usług oraz realizowad cele informacyjno-promocyjne.
6. Platforma E-learningowa wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy E-learningowej w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, zachowania ustawieo Użytkownika związanych z wyświetlaniem Platformy E-learningowej
7. Każdy użytkownik może zablokowad opcję wykorzystywania plików cookies z poziomu przeglądarki internetowe. Zablokowanie plików cookies może jednak byd przyczyną błędnego wyświetlania Platformy E-learningowej lub braku dostępu do niektórych funkcji Użytkownika.
8. Uczestnicy szkolenia mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. 9.Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeostwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
10. Usługobiorca zobowiązuje się wykorzystywad przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu w jakim zostały udostępnione i nie ujawniad ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
11. Po wniesieniu prośby przez Użytkownika o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych bez których dalsze świadczenie Usług nie jest możliwe, umowę o świadczenie usług uznaje się za rozwiązaną.
§ 9
 Własność intelektualna Enere sp. z o.o. 

 
1. Enere sp. zo.o. posiada prawa majątkowe do wszystkich elementów graficznych oraz projektu graficznego.
2. Wszelkie nazwy, znaki towarowe i firmowe występujące na Platformie Elearningowej podlegają ochronie
3. Zawartośd Platformy E-learningowej: teksty, materiały multimedialne, grafiki są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawami pokrewnymi. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty jest zabronione.
4. Korzystanie z Platformy E-learningowej nie jest równoważne z nabyciem praw do udostępnianych za jego pomocą treści. Użytkownik może korzystad z treści udostępnianych na Platformie E-learningowej jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami prawa. 
 
§ 10
Reklamacje Użytkownika

 
1. W przypadku stwierdzenia wszelkich nieprawidłowości lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy E-learningowej przez Użytkownika, zobowiązany jest do powiadomienia Usługodawcę drogą mailową na adres: biuro@enere.pl lub pocztą na adres firmy: Enere sp. z o.o. ul. Górczewska 53, 01- 401 Warszawa
2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych za pomocą Platformy E-learningowej Użytkownik może składad pisemnie za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy: Enere sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa lub drogą mailową na adres: biuro@enere.pl z dopiskiem „Reklamacje „
3. Reklamacja musi zawierad : imię i nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, adres email, login oraz opis zdarzenia –przyczyny składania reklamacji.
4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
§ 13
Postanowienia końcowe Regulaminu

 
1.Regulamin jest dostępny na Platformie E-learningowej.
2. Enere sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian treści Regulaminu. Każda zmiana będzie ogłaszana na stronie internetowej: www.enere.pl przynajmniej 5 dni przed wejściem w życie.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczegółowych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin wchodzi w życie dnia 10 lipca 2015 r..


Partnerzy